Dit is het juridische stuk. Iets stevigere kost dan de rest van de website, maar toch de moeite waard om te lezen.

Toegang tot en gebruik van deze website www.jordanscereals.be wordt verzorgd door The Jordans & Ryvita Company, een onderdeel van ABF Grain Products Limited (Jordans & Ryvita”) onder de volgende voorwaarden:

 1. Door gebruik te maken van www.jordanscereals.be stemt u ermee in dat u wettelijk gebonden bent aan deze voorwaarden, die onmiddellijk van kracht worden bij uw eerste gebruik van www.jordanscereals.be Als u niet akkoord gaat met alle onderstaande voorwaarden, verkrijg dan geen toegang www.jordanscereals.be.
 2. Jordans & Ryvita kan deze voorwaarden te allen tijde aanpassen door wijzigingen online te publiceren. Lees deze voorwaarden regelmatig door om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen doorgevoerd door Jordans & Ryvita. Als u www.jordanscereals.be blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u ermee instemt dat u wettelijk gebonden bent aan deze voorwaarden zoals bijgewerkt en/of gewijzigd.
  GEBRUIK VAN WWW.JORDANSCEREALS.BE
 3. U mag de inhoud van www.jordanscereals.be op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, posten, uitzenden, overdragen, doorgeven, beschikbaar stellen aan het publiek of anderszins gebruiken, behalve voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt er ook mee in geen enkel werk aan te passen, te wijzigen of een afgeleid werk te maken van de inhoud van www.jordanscereals.be, behalve voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Voor elk ander gebruik van de inhoud van www.jordanscereals.be is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jordans & Ryvita vereist.

 1. Toegang tot www.jordanscereals.be is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de diensten die wij aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze website om welke reden dan ook op enig moment of voor eender welke periode niet beschikbaar is.
 2. U gaat ermee akkoord www.jordanscereals.be alleen te gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of het gebruik en genot van www.jordanscereals.be. beperkt of verhindert. Verboden handelingen zijn onder andere het lastigvallen van of veroorzaken van leed of ongemak voor een persoon, het verzenden van obscene of beledigende inhoud of het verstoren van de normale dialoog op www.jordanscereals.be.
  DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
 3. De inhoud van www.jordanscereals.be, met inbegrip van de informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en pictogrammen die betrekking hebben op Jordans & Ryvita en/of zijn producten en diensten (of producten en diensten van derden), wordt geleverd ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ en op basis van “HUIDIGE BESCHIKBAARHEID” zonder enige verklaringen of enige vorm van garantie (zowel uitdrukkelijk als verondersteld krachtens de wet) voor zover toegestaan door de wet, met inbegrip van impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending, verenigbaarheid, veiligheid en nauwkeurigheid.
 4. Het advies op www.jordanscereals.be is algemeen van aard. Jordans & Ryvita kan geen gepersonaliseerd dieet- of leefstijladvies geven. Als u individueel aangepast advies over voeding en levensstijl nodig hebt, dan moet u contact opnemen met een huisarts of diëtist.
 5. Delen van onze website kunnen voor uw gemak en ter informatie links bevatten naar websites van derden. Wanneer u een niet-Jordans & Ryvita website bezoekt, waaronder zelfs een website die ons logo of logo’s van dochterondernemingen of het moederbedrijf bevatten, dient u te onthouden dat wij de inhoud van die website niet beheren en bijgevolg niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van die website. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig door te nemen. Deze algemene voorwaarden en onze online privacyverklaring hebben geen betrekking op de informatiepraktijken van de websites waarnaar onze website een link bevat. Deze andere websites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gegevens verzamelen of om persoonlijke informatie vragen.
 6. Jordans & Ryvita is in geen geval aansprakelijk voor een van de volgende verliezen of schade (ongeacht of dergelijke verliezen voorzien, te voorzien, bekend of anderszins waren): (a) verlies van gegevens; (b) verlies van inkomsten of verwachte winst; (c) zakelijk verlies; (d) gemiste kansen; (e) verlies van goodwill of schade aan de reputatie; (f) verliezen geleden door derden; of (g) enige indirecte, gevolgschade, speciale schade of schadevergoeding als straf als gevolg van het gebruik van allinsonbread.com, ongeacht de vorm van actie.
 7. Jordans & Ryvita garandeert niet dat de functies van www.jordanscereals.be ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat www.jordanscereals.be of de desbetreffende server vrij zijn van virussen of bugs.”
  INTELLECTUELE EIGENDOM De namen, afbeeldingen en logo’s ter identificatie van Jordans & Ryvita of derden en hun producten en diensten zijn onderworpen aan het auteursrecht, de modelrechten en handelsmerken van Jordans & Ryvita en/of derden. Niets in deze voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht tot gebruik van een handelsmerk, octrooi, modelrecht of auteursrecht van Jordans & Ryvita of een andere derde, zowel impliciet, volgens het estoppel-beginsel of anderszins.

BIJDRAGEN AAN WWW.JORDANSCEREALS.BE

 1. Waar u wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan www.jordanscereals.be (met inbegrip van tekst, foto’s, afbeeldingen, video of audio) gaat u door het indienen van uw bijdrage ermee akkoord Jordans & Ryvita een eeuwigdurend, royaltyvrij, niet-exclusief, sublicentieerbaar recht en licentie te verlenen om uw bijdrage te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden, uit te voeren, af te spelen, te spelen, beschikbaar te stellen aan het publiek, en alle auteursrechten en publiciteitsrechten uit te oefenen met betrekking tot uw bijdrage wereldwijd en/of uw bijdrage op te nemen in andere werken in eender welke media die nu bekend zijn of later ontwikkeld worden voor de volledige duur van de rechten die kunnen bestaan met betrekking tot uw bijdrage, en in overeenstemming met de privacybeperkingen zoals uiteengezet in het privacybeleid van Jordans & Ryvita. Indien u Jordans & Ryvita de hierboven vermelde rechten niet wilt toekennen, dien uw bijdrage dan niet in op www.jordanscereals.be.
 2. In aanvulling op paragraaf 12, verklaart u het volgende door uw bijdrage in te dienen op www.jordanscereals.be:
 3. U garandeert dat uw bijdrage;
 4. uw eigen originele werk is en dat u het aan Jordans & Ryvita ter beschikking mag stellen voor alle hierboven genoemde doeleinden;
 5. niet lasterlijk is; en
 6. geen enkele wet overtreedt.
  ALGEMEEN

In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en specifieke voorwaarden die elders op www.jordanscereals.be voorkomen, derogeren de specifieke voorwaarden.

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is op grond van de wetgeving van een staat of land waarin deze bepaling van kracht moet zijn, dan zal deze, voor zover en binnen het rechtsgebied waarin die bepaling onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, worden verwijderd uit deze voorwaarden en zullen de overige bepalingen blijven bestaan, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.